WAI

 

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych informuje, że uzyskała dofinansowanie na realizację projektu, w ramach którego udzielane będą dotacje na założenie działalności gospodarczej.

 

  Dodano: 2017-07-04

 

Dodatkowa lista rankingowa

(dla biznesplanów, które w wyniku powtórnej oceny znalazły się na „Listach rezerwowych” poszczególnych grup szkoleniowo-doradczych)

Zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 z dnia 22.03.2017 r. do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

w ramach projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0162/15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY, DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

 

utworzona została Dodatkowa lista rankingowa dla Biznesplanów, które w wyniku powtórnej oceny znalazły się na Listach rezerwowych poszczególnych grup szkoleniowo-doradczych.

 

Dodatkowa lista rankingowa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodano: 2017-04-06

UWAGA!

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK do V grupy projektu rozpocznie się 06 kwietnia 2017 r. o godz. 7.30 i będzie trwać do 20 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30 

(planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych w ramach V edycji rekrutacji to 08 maja 2017 r.)

 

 UWAGA! Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie

rodziców/opiekunów prawnych posiadających

co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodano: 2017-03-23

DOKUMENTY PROJEKTOWE (aktualizacja 23.03.2017 r.)

 

Dokumenty niezbędne do złożenia w pierwszym etapie rekrutacji:

Regulamin rekrutacji (PDF)

zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny     (wersja PDF)   (wersja MS WORD)

zał. nr 2 Oświadczenie bezrobotnego o ustalonym profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy (PDF)
zał. nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PDF)
zał. nr 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (PDF)

 

(do wglądu)

zał. nr 10 Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych (PDF)
zał. nr 11 Karta oceny rozmowy doradczej i testu kompetencji (PDF)


Dokumenty niezbędne do złożenia dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

zał. nr 5 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu (PDF)
zał. nr 6 Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie na rozwój przedsiębiorczości (PDF)
zał. nr 7 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych zadeklarowanych w Formularzu rekrutacyjnym (PDF)
zał. nr 8 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzednich latach podatkowych (PDF)
zał. nr 9 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dot. przetwarzania danych osobowych) (PDF)


Dokumenty niezbędne do złożenia na etapie starań o wsparcie finansowe:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Aneks nr 1 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

zał. nr 1 Biznesplan     (wersja PDF)     (wersja MS WORD)

zał. nr 2 Formularz informacji przedstawianych   (wersja PDF)    (wersja EXCEL)
zał. nr 3 Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu (PDF)

(do wglądu) 

zał. nr 4 Karta oceny formalnej biznesplanu (PDF)
zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej biznesplanu (PDF)

wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (PDF) 

 

Projekt będzie realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Projekt  pn. „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” adresowany będzie do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

1)      osoba bezrobotna lub bierna zawodowo

2)      osoba zamieszkała na obszarze podregionu krośnieńskiego (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, sanocki, jasielski, krośnieński), obszarze podregionu przemyskiego (powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski) bądź w mieście na prawach powiatu Krosno, Przemyśl;

3)      osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)

4)      osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:

·         kobiety,

·         osoby długotrwale bezrobotne,

·         osoby niepełnosprawne,

·         osoby w wieku od 50 roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.


Formy wsparcia zaplanowane w projektach:

  1. Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (24 godziny)
  2. Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (6 godzin na Uczestnika)
  3. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości  22 700,76 zł 
  4. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1850 zł/miesiąc (przez 12 miesięcy prowadzenia działalności)
  5. Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy (4 godziny na Uczestnika).

Dla osób dojeżdżających na szkolenia i doradztwo zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, a  podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie prowadzona w sposób ciągły i obejmie 5 edycji w miesiącach wrzesień – grudzień 2016 r.

Pod koniec sierpnia 2016 r. udostępniony zostanie Regulamin rekrutacji uczestników projektu, w tym wzór formularza rekrutacyjnego (zgłoszeniowego) do projektu.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu, a także wzory dokumentów będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej:

www.barr-ustrzyki.pl/wsparcienastarcie 

oraz

www.barr-ustrzyki.pl       (w zakładce: "Realizowane projekty" ---> "Wsparcie na starcie szansą na własną firmę")

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y 

 

UWAGA!

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK do I grupy projektu rozpocznie się 6 września 2016 r. o godz. 7.30 i będzie trwać do 19 września 2016 r. do godz. 15.30 - (nabór zakończony!!!)

(planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych w ramach I edycji rekrutacji to 10 października 2016 r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data dodania: 2016-09-02

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych informuje, że w dniu 02.09.2016 r. nastąpiła aktualizacja wzorów dokumentów dotyczących projektu pn. „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę”.

 W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią załączników zamieszczonych poniżej:

 

Uwaga! Należy pamiętać, że w dniu składania dokumentacji rekrutacyjnej do biura projektu, ich wersja musi być obowiązująca na ten dzień!

 

Szczegóły dotyczące zmian zawarte są w pliku:   Indeks zmian z dnia 02.09.2016.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodano: 2016-09-20

UWAGA!

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK do II grupy projektu rozpocznie się 20 września 2016 r. o godz. 7.30 i będzie trwać do 5 października 2016 r. do godz. 15.30 (nabór zakończony)

(planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych w ramach II edycji rekrutacji to 25 października 2016 r.)

 

Dokumenty niezbędne do złożenia w pierwszym etapie rekrutacji:

Regulamin rekrutacji (PDF)

zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny     (wersja PDF)   (wersja MS WORD)

zał. nr 2 Oświadczenie bezrobotnego o ustalonym profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy (PDF)
zał. nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PDF)
zał. nr 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (PDF)

 

(do wglądu)

zał. nr 10 Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych (PDF)
zał. nr 11 Karta oceny rozmowy doradczej i testu kompetencji (PDF)


Dokumenty niezbędne do złożenia dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

zał. nr 5 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu (PDF)
zał. nr 6 Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie na rozwój przedsiębiorczości (PDF)
zał. nr 7 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych zadeklarowanych w Formularzu rekrutacyjnym (PDF)
zał. nr 8 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzednich latach podatkowych (PDF)
zał. nr 9 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dot. przetwarzania danych osobowych) (PDF)


Dokumenty niezbędne do złożenia na etapie starań o wsparcie finansowe:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

zał. nr 1 Biznesplan     (wersja PDF)     (wersja MS WORD)

zał. nr 2 Formularz informacji przedstawianych (PDF)
zał. nr 3 Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu (PDF)
zał. nr 4 Karta oceny formalnej biznesplanu (PDF)
zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej biznesplanu (PDF)

(do wglądu) 

wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (PDF) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dodano: 2016.09.27

Listy Potencjalnych Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym w ramach I edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie na starcie szansą na własną firmę"

Lista Potencjalnych Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym

 

Lista Potencjalnych Uczestników zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodano: 2016-10-04

LISTY RANKINGOWE I EDYCJI NABORU

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i wyników rozmowy z doradcą zawodowym Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru I grupy 16 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.


Poniżej umieszczono Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.
Pliki do pobrania:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - MĘŻCZYŹNI

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - KOBIETY

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - MĘŻCZYŹNI

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - KOBIETY


Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do udziału w projekcie serdecznie dziękujemy za udział w I edycji rekrutacji. Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji zachęcamy i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach kolejnych edycji naboru.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dodano 2016-10-05

 

Uwaga! Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu

„Wsparcie na starcie szansą na własną firmę ”

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

do dnia 10 października 2016 r. (nabór zakończony)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data dodania: 2016-10-10

Zawiadomienie o szkoleniach dla osób zakwalifikowanych do I edycji naboru

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenia w ramach projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę " Działanie 7.3, Priorytet VII, RPO WP 2014-2020 odbędą się w następujących terminach:
Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości i Rachunkowości":
•    12 października 2016 r. (środa) w godzinach 10.00 – 16.00
•    14 października 2016 r. (piątek) w godzinach 10.00 – 16.00 
•    17 października 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 16.00
•    19 października 2016 r. (środa) w godzinach 10.00 – 16.00

Szkolenia odbędą się w siedzibie

Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,

 

ul. Rynek 17, I piętro, sala konferencyjna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dodano: 2016-10-11

UWAGA!

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK do III grupy projektu rozpocznie się 11 października 2016 r. o godz. 7.30 i będzie trwać do 25 października 2016 r. do godz. 15.30 

 (nabór zakończony)

(planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych w ramach III edycji rekrutacji to 15 listopada 2016 r.)

 

Dokumenty niezbędne do złożenia w pierwszym etapie rekrutacji:

Regulamin rekrutacji (PDF)

zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny     (wersja PDF)   (wersja MS WORD)

zał. nr 2 Oświadczenie bezrobotnego o ustalonym profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy (PDF)
zał. nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PDF)
zał. nr 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (PDF)

 

(do wglądu)

zał. nr 10 Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych (PDF)
zał. nr 11 Karta oceny rozmowy doradczej i testu kompetencji (PDF)


Dokumenty niezbędne do złożenia dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

zał. nr 5 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu (PDF)
zał. nr 6 Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie na rozwój przedsiębiorczości (PDF)
zał. nr 7 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych zadeklarowanych w Formularzu rekrutacyjnym (PDF)
zał. nr 8 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzednich latach podatkowych (PDF)
zał. nr 9 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dot. przetwarzania danych osobowych) (PDF)


Dokumenty niezbędne do złożenia na etapie starań o wsparcie finansowe:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

zał. nr 1 Biznesplan     (wersja PDF)     (wersja MS WORD)

zał. nr 2 Formularz informacji przedstawianych (PDF)
zał. nr 3 Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu (PDF)
zał. nr 4 Karta oceny formalnej biznesplanu (PDF)
zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej biznesplanu (PDF)

(do wglądu) 

wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (PDF) 

 

Wytyczne krajowe

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFFR, EFS i FS na lata 2014-2020

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dodano: 2016.10.17

Listy Potencjalnych Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym w ramach II edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie na starcie szansą na własną firmę"

Lista Potencjalnych Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym

Lista Potencjalnych Uczestników zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodano: 2016-10-21

LISTY RANKINGOWE II EDYCJI NABORU

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i wyników rozmowy z doradcą zawodowym Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru II grupy 16 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.


Poniżej umieszczono Listy osób II grupy zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.
Pliki do pobrania:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - MĘŻCZYŹNI

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - KOBIETY

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - MĘŻCZYŹNI - nie dotyczy

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - KOBIETY


Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do udziału w projekcie serdecznie dziękujemy za udział w II edycji rekrutacji. Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji zachęcamy i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach kolejnych edycji naboru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dodano 2016-10-25

 

Uwaga! Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu

„Wsparcie na starcie szansą na własną firmę ”

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” - III nabór - realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

do dnia 31 października 2016 r. (do godz.15.30) - nabór zakończony

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data dodania: 2016-10-31

Zawiadomienie o szkoleniach dla osób zakwalifikowanych do II edycji naboru

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenia w ramach projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę " Działanie 7.3, Priorytet VII, RPO WP 2014-2020 odbędą się w następujących terminach:
Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości i Rachunkowości":
•    02 listopada 2016 r. (środa) w godzinach 10.00 – 16.00
•    04 listopada 2016 r. (piątek) w godzinach 10.00 – 16.00 
•    07 listopada 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 16.00
•    9 listopada 2016 r. (środa) w godzinach 10.00 – 16.00

Szkolenia odbędą się w siedzibie

Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, 

ul. Rynek 17, I piętro, sala konferencyjna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dodano: 2016-10-31

UWAGA!

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK do IV grupy projektu rozpocznie się 01 listopada 2016 r. o godz. 7.30 i będzie trwać do 22 listopada 2016 r. do godz. 15.30 

(planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych w ramach IV edycji rekrutacji to 07 grudnia 2016 r.)

 

Dokumenty niezbędne do złożenia w pierwszym etapie rekrutacji:

Regulamin rekrutacji (PDF)

zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny     (wersja PDF)   (wersja MS WORD)

zał. nr 2 Oświadczenie bezrobotnego o ustalonym profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy (PDF)
zał. nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PDF)
zał. nr 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (PDF)

 

(do wglądu)

zał. nr 10 Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych (PDF)
zał. nr 11 Karta oceny rozmowy doradczej i testu kompetencji (PDF)


Dokumenty niezbędne do złożenia dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

zał. nr 5 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu (PDF)
zał. nr 6 Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie na rozwój przedsiębiorczości (PDF)
zał. nr 7 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych zadeklarowanych w Formularzu rekrutacyjnym (PDF)
zał. nr 8 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzednich latach podatkowych (PDF)
zał. nr 9 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dot. przetwarzania danych osobowych) (PDF)


Dokumenty niezbędne do złożenia na etapie starań o wsparcie finansowe:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

zał. nr 1 Biznesplan     (wersja PDF)     (wersja MS WORD)

zał. nr 2 Formularz informacji przedstawianych   (wersja PDF)    (wersja EXCEL)
zał. nr 3 Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu (PDF)
zał. nr 4 Karta oceny formalnej biznesplanu (PDF)
zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej biznesplanu (PDF)

(do wglądu) 

wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (PDF) 

 

Wytyczne krajowe

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFFR, EFS i FS na lata 2014-2020

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dodano: 2016.11.08

Listy Potencjalnych Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym w ramach III edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie na starcie szansą na własną firmę"

Lista Potencjalnych Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym

Lista Potencjalnych Uczestników zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodano: 2016-11-15

LISTY RANKINGOWE III EDYCJI NABORU

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i wyników rozmowy z doradcą zawodowym Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru III grupy 16 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.


Poniżej umieszczono Listy osób III grupy zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.
Pliki do pobrania:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - MĘŻCZYŹNI

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - KOBIETY

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - MĘŻCZYŹNI

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - KOBIETY  - nie dotyczy


Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do udziału w projekcie serdecznie dziękujemy za udział w III edycji rekrutacji.

Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji zachęcamy i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach kolejnych edycji naboru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dodano: 2016-11-15

 

Zawiadomienie o szkoleniach dla osób zakwalifikowanych do III edycji naboruBieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie w ramach projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę " Działanie 7.3, Priorytet VII, RPO WP 2014-2020 odbędzie się w następujących terminach:

Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości i Rachunkowości":

•     21.11.2016 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 16:00
•     23.11.2016 r. (środa) w godzinach 10:00 – 16:00
•     25.11.2016 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 16:00
•     28.11.2016 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 16:00


Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro, sala konferencyjna.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dodano 2016-11-21

 

Przedłużenie terminu rekrutacji IV grupy

do projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę ”

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” - IV nabór - realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

do dnia 29 listopada 2016 r. (do godz.15.30)

 

UWAGA! Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie

rodziców/opiekunów prawnych posiadających

co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dodano 2016-11-28

 

Termin składania biznesplanów I grupy

projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę ”

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych informuje o rozpoczęciu w dniu 28 listopada 2016 r. przyjmowania BIZNESPLANÓW I grupy Uczestników/Uczestniczek Projektu, w ramach projektu  „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nieprzekraczalny termin złożenia biznesplanu:

9 grudnia 2016 r. (do godz.15.00)

 

 Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta (ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne, w godzinach 7:30-15:00

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dodano 2016-12-01

 

Termin składania biznesplanów II grupy

projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę ”

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych informuje o rozpoczęciu w dniu 01 grudnia 2016 r. przyjmowania BIZNESPLANÓW II grupy Uczestników/Uczestniczek Projektu, w ramach projektu  „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nieprzekraczalny termin złożenia biznesplanu:

14 grudnia 2016 r. (do godz.15.00)

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta (ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne, w godzinach 7:30-15:00

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Dodano: 2016.12.06

Listy Potencjalnych Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym w ramach IV edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie na starcie szansą na własną firmę"

Lista Potencjalnych Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym

Lista Potencjalnych Uczestników zakwalifikowanych do udziału w rozmowie z doradcą zawodowym

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodano: 2016-12-13

LISTY RANKINGOWE IV EDYCJI NABORU

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i wyników rozmowy z doradcą zawodowym Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru IV grupy 16 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.


Poniżej umieszczono Listy osób IV grupy zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.
Pliki do pobrania:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - MĘŻCZYŹNI

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - KOBIETY

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - MĘŻCZYŹNI

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - KOBIETY


Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do udziału w projekcie serdecznie dziękujemy za udział w IV edycji rekrutacji.

Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji zachęcamy i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach kolejnych edycji naboru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dodano: 2016-12-13

 

Zawiadomienie o szkoleniach dla osób zakwalifikowanych do IV edycji naboruBieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie dla IV grupy w ramach projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę " Działanie 7.3, Priorytet VII, RPO WP 2014-2020 odbędzie się w następujących terminach:

Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości i Rachunkowości":

•     16.12.2016 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 16:00
•     19.12.2016 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 16:00
•     21.12.2016 r. (środa) w godzinach 10:00 – 16:00
•     23.12.2016 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 16:00


Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro, sala konferencyjna.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dodano 2016-12-12

 

Termin składania biznesplanów III grupy

projektu „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę ”

 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych informuje o rozpoczęciu w dniu 12 grudnia 2016 r. przyjmowania BIZNESPLANÓW III grupy Uczestników/Uczestniczek Projektu, w ramach projektu  „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nieprzekraczalny termin złożenia biznesplanu:

23 grudnia 2016 r. (do godz.15.00)

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta (ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne, w godzinach 7:30-15:00

 

Dokumenty niezbędne do złożenia na etapie starań o wsparcie finansowe:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF) - do wglądu

zał. nr 1 Biznesplan     (wersja PDF)     (wersja MS WORD)

zał. nr 2 Formularz informacji przedstawianych   (wersja PDF)    (wersja EXCEL)
zał. nr 3 Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu (PDF)
zał. nr 4 Karta oceny formalnej biznesplanu (PDF)
zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej biznesplanu (PDF)

(do wglądu)  

wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (PDF) 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dodano: 2016-12-20

 


UWAGA OGÓLNA DLA I i II GRUPY UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK

projektu "Wsparcie na starcie szansą na własną firmę"

 

Z założeniem działalności gospodarczej należy wstrzymać się do czasu ukazania się Ostatecznej listy biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego. O tym fakcie, a także o dokumentach, które będą wymagane do podpisania umowy zostaną Państwo powiadomieni poprzez umieszczenie przez BARR sp. z o.o w Ustrzykach Dolnych informacji na niniejszej stronie oraz pocztą elektroniczną.

 

 ---------------------------

Poniżej do wglądu wyciąg  z „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

 

Dotyczy: formy i wysokości zabezpieczenia wnoszonego przez Beneficjentów pomocy

 

1. Warunkiem podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wypłaty wsparcia finansowego, jest wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości przyznanej kwoty dotacji inwestycyjnej. 

2. Formą zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym (awal), przez co najmniej dwóch poręczycieli. 

3. Beneficjent pomocy (jeśli dotyczy wraz z małżonką/-kiem) oraz poręczyciele (jeśli dotyczy wraz z współmałżonkami) podpisują weksel wraz z deklaracją i poręczeniem wekslowym w siedzibie Beneficjenta w obecności przedstawiciela Beneficjenta. 

4. Poręczycielem, który udziela poręczenia wekslowego zgodnie z deklaracją wekslową wystawioną przez Beneficjenta pomocy może być: 

a)       osoba fizyczna, pełnoletnia, w wieku do 70 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane stałe dochody pozwalające na spłatę dotacji w przypadku nie wywiązania się Beneficjenta pomocy z zobowiązań wobec Beneficjenta, 

b)       osoba zatrudniona na umowę o pracę, która uzyskiwała w okresie 3 miesięcy przed dniem podpisania ww. umowy średniomiesięczne dochody w wysokości nie mniejszej niż 1.850,00 zł brutto, 

c)       osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie krócej niż 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, która w chwili udzielania poręczenia nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz podatkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i która uzyskała w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem podpisania ww. umowy średniomiesięczny dochód z prowadzonej działalności gospodarczej nie mniejszy niż 1.850,00 zł brutto, 

d)       emeryt do 70 roku życia, o emeryturze, której kwota nie jest niższa niż 1.850,00 zł brutto miesięcznie, 

e)       rencista, o rencie, której kwota nie jest niższa niż 1.850,00 zł brutto miesięcznie, a okres zasądzenia wynosi przynajmniej 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, 

f)        osoba która, w chwili udzielenia poręczenia nie posiada żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi a także w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niezapłaconych zobowiązań pieniężnych. 

5. Poręczycielem nie może być Beneficjent pomocy oraz jego współmałżonek (z wyjątkiem posiadania rozdzielności majątkowej) oraz poręczyciel obowiązującej Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawartej z Beneficjentem i współmałżonek tego poręczyciela (z wyjątkiem posiadania rozdzielności majątkowej). 

6. Poręczyciel zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu. W przypadku poręczyciela pozostającego w związku małżeńskim wyżej wymienione zobowiązanie dotyczy również współmałżonka. 

7. Wniesienie zabezpieczenia wymaga również: 

a)       podpisania przez współmałżonka Beneficjenta pomocy oświadczenia o wyrażaniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz oświadczenia przez współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na udzielenie poręczenia wekslowego (w przypadku Beneficjenta pomocy/Poręczyciela pozostającego w związku małżeńskim i nieposiadającego rozdzielności majątkowej); W przypadku Beneficjenta pomocy/Poręczyciela pozostającego w związku małżeńskim i posiadającego rozdzielność majątkową wymagane jest dostarczenie kopii właściwego aktu notarialnego potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy/Poręczyciela, 

albo 

b)       podpisania przez Beneficjenta pomocy/Poręczyciela oświadczenia o nie pozostawaniu w związku małżeńskim w przypadku Beneficjenta pomocy/Poręczyciela niepozostającego w związku małżeńskim (do pobrania TUTAJ i w Biurze Projektu). 

8. Poręczycieli wyrażających zgodę na udzielenie poręczenia znajduje Beneficjent pomocy. 

9. Beneficjent w uzasadnionych przypadkach może żądać poręczenia większej liczby osób lub ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń.

10. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie przez poręczycieli dokumentów potwierdzających ich zdolność do udzielenia poręczenia wekslowego tj.: 

a)       do wglądu dowód osobisty poręczyciela, 

b)       kwestionariusz osobowy poręczyciela, w tym oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nietoczącymi się w stosunku do niego żadnymi postępowaniami sądowymi lub administracyjnymi dotyczącymi niezapłaconych zobowiązań (do pobrania TUTAJ i w Biurze Projektu), 

c)        w przypadku osób zatrudnionych zaświadczenie o zatrudnieniu i średnich miesięcznych dochodach brutto z ostatnich 3 miesięcy wystawione na wzorze udostępnionym przez Beneficjenta nie wcześniej niż miesiąc przed ich przedstawieniem Beneficjentowi (do pobrania TUTAJ i w Biurze Projektu), 

d)       w przypadku osób otrzymujących rentę lub emeryturę odcinek przekazu ZUS/KRUS, przelew renty lub emerytury za ostatnie 3 miesiące wraz z decyzją o przyznaniu renty/emerytury, 

e)       dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

− potwierdzana za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

− potwierdzana za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,

− zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed przedstawieniem Beneficjentowi,

− zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na rzecz ZUS wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed przedstawieniem Beneficjentowi,

− potwierdzana za zgodność z oryginałem kopia zeznania podatkowego za ostatni rok kalendarzowy, z potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Skarbowym lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez księgowego przedsiębiorcy kopia dokumentów księgowych z wykazanym dochodem za ostatnie 3 miesiące, 

f)        w przypadku osób fizycznych wykazujących dochody z zatrudniania w firmach zagranicznych wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia z zakładu pracy o średniej wysokości wynagrodzenia brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz o okresie zatrudnienia wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

12. Beneficjent zastrzega sobie możliwość określenia również innych dokumentów wymaganych przy ustanowieniu zabezpieczenia.

13. Beneficjent może odmówić przyjęcia poręczenia, a w wyjątkowych sytuacjach może odmówić udzielenia dotacji w sytuacji posiadania uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności lub wiarygodności dokumentów potwierdzających zdolność poręczenia, sytuacji finansowej poręczycieli lub ich współmałżonków, lub posiadanych przez nich zobowiązań finansowych.

14. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 2, obejmuje również zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Wartość przyjętego zabezpieczania będzie obejmowała należności Beneficjenta pomocy wynikające z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

15. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia lub odmowy przyjęcia zabezpieczeń należy do Beneficjenta. Decyzja Beneficjenta nie podlega procedurze odwoławczej.

16. Nie wniesienie zabezpieczenia przez Beneficjenta pomocy w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie skutkuje skreśleniem z Ostatecznej listy biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania i nie podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 17. Miejsce osoby skreślonej zajmuje pierwsza osoba z Listy rezerwowej z danej grupy szkoleniowo - doradczej.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dokumenty projektowe: (wersje z dnia 23.08.2016 r. - wersje archiwalne - NIEAKTUALNE!!)

Uwaga! Przedstawione poniżej opracowania mogą ulegać modyfikacjom - o każdej zmianie będziemy informować na naszej stronie. Należy zatem pamiętać, że w chwili składania do nas dokumentów, ich wersja musi być obowiązująca na ten dzień!

 

Etap I - dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji

Załączniki do regulaminu rekrutacji (wersja MS WORD) - plik spakowany .zip

Załączniki do regulaminu rekrutacji (pliki PDF) - plik spakowany .zip

Zał.nr 10 - Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych

Zał.nr 11 - Karta oceny rozmowy doradczej i testu kompetencji

 

Etap II - dokumenty dotyczące przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Załączniki do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wersja MS WORD, MS EXCEL) - plik spakowany .zip

Załączniki do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wersja PDF) - plik spakowany .zip

Karta oceny formalnej biznesplanu

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Wzór umowy o wsparcie finansowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wytyczne krajowe

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFFR, EFS i FS na lata 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com